وبلاگ سفر و توریست - نسخه موبایل
بازگشت به صفحه اصلی
جاذبه های توریستی شیراز

<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a title="آرامگاه شاه چراغ در شیراز" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" rel="alternate noopener noreferrer" target="_blank">آرامگاه شاه چراغ در شیراز</a></span></h3> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">شاه چراغ همان طور که می دانید آرامگاه احمد ابن موسی  پسر ارشد امام موسی کاظم (ع) و برادر امام رضا (ع) است. نقل است<a title="تور شیراز فروردین 97" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86" target="_blank">تور شیراز فروردین 97</a> که احمد ابن موسی در راه پیوستن به برادر خود بود که به دستور خلیفه عباسی کشته شد. شورای فرهنگ عمومی استان فارس روز<a title="تور شیراز تابستان 97" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="_blank">تور شیراز تابستان 97</a> ششم ذی القعده یعنی روز پنجم دهه کرامت که فاصله بین تولد امام رضا و حضرت معصومه است را روز بزرگداشت شاه چراغ معرفی کرده اند. قدمت آرامگاه به دوره اتابکان و سده ششم هجری باز می گردد و به سبک معماری آذربایجانی بنا شده است. بنا داراتی یک ایوان، حرم ، چهار شاه نشین، مسجد ، دو در اصلی و دو در فرعی است. این بنا سراسر با <a title="تور شیراز خرداد 97" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF" target="_blank">تور شیراز خرداد 97</a>کاشیکاری های بسیار زیبا پوشیده شده <a title="تور شیراز بهار 97" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" target="_blank">تور شیراز بهار 97</a>و جنس ضریح حرم از نقره می باشد. این آرامگاه در خیابان احمدی شهر شیراز قرار داشته و شما مسافران <a title="تور شیراز" href="http://xn--mgbtef4i.net/" rel="alternate noopener noreferrer" target="_blank">تور شیراز</a> می توانید در طول سفر <a title="تور شیراز اردیبهشت 97" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA" target="_blank">تور شیراز اردیبهشت 97</a>خود به زیارت شاه چراغ بروید.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a title="آرامگاه شاه چراغ در شیراز" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" rel="alternate noopener noreferrer" target="_blank"><img src="http://xn--mgbtef4i.net/images/jazebe/ShahCheragh/shah-cheragh-1.jpg" alt="آرامگاه شاه چراغ در شیراز" /></a></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a title="آرامگاه شاه چراغ در شیراز" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" rel="alternate noopener noreferrer" target="_blank"><img src="http://xn--mgbtef4i.net/images/jazebe/ShahCheragh/shah-cheragh-2.jpg" alt="آرامگاه شاه چراغ در شیراز" /></a></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a title="آرامگاه شاه چراغ در شیراز" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" rel="alternate noopener noreferrer" target="_blank"><img src="http://xn--mgbtef4i.net/images/jazebe/ShahCheragh/shah-cheragh-3.jpg" alt="آرامگاه شاه چراغ در شیراز" /></a></span></p> <hr /> <div style="text-align: justify;"> <h3><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a title="مدرسه آقا باباخان شیراز" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" rel="alternate noopener noreferrer" target="_blank">مدرسه آقا باباخان شیراز</a></span></h3> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مدرسه آقا باباخان یک مدرسه تاریخی است که در محله درب شاهزاده <a title="تور شیراز" href="http://xn--mgbtef4i.net/" rel="alternate">شیراز</a> و در کنار بناهایی همچون بازار <a title="تور شیراز فروردین 97" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86" target="_blank">تور شیراز فروردین 97</a>و حمام وکیل قرار دارد. نقل است که این بنا از بناهای دوره زندیه است که با مرگ او نیمه تمام ماند. آقا باباخان بارفروشی این مدرسه را در سال 1240 تکمیل کرد به همین <a title="تور شیراز بهار 97" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" target="_blank">تور شیراز بهار 97</a>دلیل این مدرسه با نام آقا باباخان نام گذاری شده است. ساختمان مدرسه همانند ساختمان های مهم هم دوره خود دارای کاشی<a title="تور شیراز خرداد 97" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF" target="_blank">تور شیراز خرداد 97</a> کاری های زیبا و کتیبه نویسی<a title="تور شیراز تابستان 97" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="_blank">تور شیراز تابستان 97</a> با خط ثلث است. مدرسه آقا باباخان در سال 1347 جزو آثار ملی به ثبت رسید. این اثر تاریخی به تازگی توسط سازمان میراث فرهنگی بازسازی<a title="تور شیراز اردیبهشت 97" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA" target="_blank">تور شیراز اردیبهشت 97</a> شده است.</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a title="مدرسه آقا باباخان شیراز" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" rel="alternate noopener noreferrer" target="_blank"><img src="http://xn--mgbtef4i.net/images/jazebe/aghababakhan/khan-school-1.jpg" alt="مدرسه آقا باباخان شیراز" /></a></span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"> </span></p> <hr /> <h3><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a title="لونا پارک شیراز" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" rel="alternate noopener noreferrer" target="_blank">لونا پارک شیراز</a></span></h3> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">لونا پارک یکی از شهربازی های شهر شیراز است که سی سال پیش با هدف تفریح<a title="تور شیراز بهار 97" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" target="_blank">تور شیراز بهار 97</a> و سرگرمی شهروندان افتتاح شد. این پارک در<a title="تور شیراز خرداد 97" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF" target="_blank">تور شیراز خرداد 97</a> شمال شهر و در نزدیکی دروازه قرآن قرار داشته و دارای وسایل بازی متعدد است. لونا پارک با داشتن امکانات و تجهیزات<a title="تور شیراز اردیبهشت 97" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA" target="_blank">تور شیراز اردیبهشت 97</a> روز دنیا می کوشد اوقات شادی را برای شما مسافران <a title="تور شیراز" href="http://xn--mgbtef4i.net/" rel="alternate noopener noreferrer" target="_blank">تور شیراز</a> فراهم کند. این مجموعه با داشتن مجموعه سرپوشیده ویژه بانوان و وسایل بازی<a title="تور شیراز تابستان 97" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="_blank">تور شیراز تابستان 97</a> نظیر رنجر، سالتو ، تونل وحشت، دراگون و موتور کراس کوشیده تا رضایت<a title="تور شیراز فروردین 97" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86" target="_blank">تور شیراز فروردین 97</a> تمامی گروه های سنی را جلب کند.</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a title="لونا پارک شیراز" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" rel="alternate noopener noreferrer" target="_blank"><img src="http://xn--mgbtef4i.net/images/jazebe/lunapark/luna-park-1.jpg" alt="لونا پارک شیراز" /></a></span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a title="لونا پارک شیراز" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" rel="alternate noopener noreferrer" target="_blank"><img src="http://xn--mgbtef4i.net/images/jazebe/lunapark/luna-park-2.jpg" alt="لونا پارک شیراز" /></a></span></p> <hr /> <p> </p> <h3><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a title="پارک آزادی شیراز" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" rel="alternate" target="_blank">پارک آزادی شیراز</a></span></h3> <p> </p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">پارک آزادی بزرگترین پارک شهر شیراز است که در منطقه یک شهرداری این شهر<a title="تور شیراز بهار 97" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" target="_blank">تور شیراز بهار 97</a> و در کنار خیابان های آزادی و سمیه قرار دارد. این پارک با مساحتی حدود 210000 متر مربع به عنوان یکی از مکان های تفریحی شهر معرفی می شود. پارک آزادی <a title="تور شیراز خرداد 97" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF" target="_blank">تور شیراز خرداد 97</a>قدمت زیادی داشته و در سال 1345 هجری خورشیدی افتتاح شده است. شهربازی این پارک با داشتن امکاناتی نظیر ترن هوایی هر روزه پذیرای بسیاری از گردشگران <a title="تور شیراز" href="http://xn--mgbtef4i.net/" rel="alternate" target="_blank">تور شیراز</a> است. دریاچه مصنوعی و زیبای پارک با ایجاد <a title="تور شیراز تابستان 97" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="_blank">تور شیراز تابستان 97</a>منظره ی دلپذیر امکان قایق سواری با قایق پدالی را برای شما فراهم کرده است. پوشش گیاهی پارک بسیار متنوع بوده و انواع درختان با قدمت بالا و با آرایش زیبا در جای جای پارک قرار <a title="تور شیراز فروردین 97" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86" target="_blank">تور شیراز فروردین 97</a>گرفته اند. قرار گرفتن این پارک در کنار مراکز خرید اصلی شهر <a title="تور شیراز" href="http://xn--mgbtef4i.net/" rel="alternate" target="_blank">شیراز</a> این امکان را برای شما به وجود می آورد تا بعد از خرید در پارک به استراحت<a title="تور شیراز اردیبهشت 97" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA" target="_blank">تور شیراز اردیبهشت 97</a> بپردازید.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a title="پارک آزادی شیراز" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" rel="alternate" target="_blank"><img src="http://xn--mgbtef4i.net/images/jazebe/ParkAzadi/azadi-1.jpg" alt="پارک آزادی شیراز" /></a></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a title="پارک آزادی شیراز" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" rel="alternate" target="_blank"><img src="http://xn--mgbtef4i.net/images/jazebe/ParkAzadi/azadi-2.jpg" alt="پارک آزادی شیراز" /></a></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a title="پارک آزادی شیراز" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" rel="alternate" target="_blank"><img src="http://xn--mgbtef4i.net/images/jazebe/ParkAzadi/azadi-3.jpg" alt="پارک آزادی شیراز" /></a></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a title="پارک آزادی شیراز" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" rel="alternate" target="_blank"><img src="http://xn--mgbtef4i.net/images/jazebe/ParkAzadi/azadi-4.jpg" alt="پارک آزادی شیراز" /></a></span></p> <hr /> <h3><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a title="عمارت شاپوری شیراز" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" rel="alternate" target="_blank">عمارت شاپوری شیراز</a></span></h3> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">عمارت شاپوری یکی از بناهای به یادگار مانده از دوران قاجار در <a title="تور شیراز" href="http://xn--mgbtef4i.net/" rel="alternate" target="_blank">شیراز</a> است. این بنا در سال 1315 توسط استاد ابوالقاسم مهندسی <a title="تور شیراز بهار 97" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" target="_blank">تور شیراز بهار 97</a>ساخته شد. عمارت شاپوری در اصل خانه یکی از تاجران شیراز به نام <a title="تور شیراز خرداد 97" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF" target="_blank">تور شیراز خرداد 97</a>عبدالصاحب شاپوری بوده است که در سال 1379 جزو آثار ملی به ثبت رسیده است. <a title="تور شیراز فروردین 97" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86" target="_blank">تور شیراز فروردین 97</a>این عمارت در محله انوری که یکی از محله های قدیمی شهر است قرار دارد. بنا در زمینی به مساحت 4635 متر <a title="تور شیراز تابستان 97" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="_blank">تور شیراز تابستان 97</a>مربع قرار گرفته است و سبک معماری آن از دوران قاجاریه است. ویژگی منحصر به فرد این بنا داشتن بالکن است که تا قبل از این در بناهای ایرانی جایگاهی نداشته است. هم چنین باغ بسیار زیبایی در اطراف بنا قرار دارد که دارای تقارن بوده و <a title="تور شیراز اردیبهشت 97" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA" target="_blank">تور شیراز اردیبهشت 97</a>دارای پوشش گیاهی متنوعی است.</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a title="عمارت شاپوری شیراز" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" rel="alternate" target="_blank"><img src="http://xn--mgbtef4i.net/images/jazebe/shapuri/shapuri-3.jpg" alt="عمارت شاپوری شیراز" /></a></span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a title="عمارت شاپوری شیراز" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" rel="alternate" target="_blank"><img src="http://xn--mgbtef4i.net/images/jazebe/shapuri/shapuri-2.jpg" alt="عمارت شاپوری شیراز" /></a></span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a title="عمارت شاپوری شیراز" href="http://xn--mgbtef4i.net/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" rel="alternate" target="_blank"><img src="http://xn--mgbtef4i.net/images/jazebe/shapuri/shapuri-1.jpg" alt="عمارت شاپوری شیراز" /></a></span></p> <p> </p> </div>


ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 18 ارديبهشت 1397 - 14:19 توسط : mashhadtravel
آخرین مطالب :
هتل های خوب شیراز سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
هتل های شیراز سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
جاذبه های توریستی شیراز سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
جاذبه های گردشگری شیراز سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
دیدنی های شیراز سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
رستوران های خوب شیراز سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
بهترین رستوران های شیراز سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
رستوران های شیراز سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
رزرو هتل های کوش آداسی سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
قیمت هتل های کوش آداسی سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
هتل های ارزان کوش آداسی سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
بهترین هتل های کوش آداسی سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
هتل های خوب کوش آداسی سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
هتل های کوش آداسی سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
هتل های خوب آنتالیا سه شنبه 18 ارديبهشت 1397

مطالب تصادفی :
رامادا هتل اند سوییتس استانبول آتاکوی سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
هتل ریچموند کوش آداسی سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
هتل های خوب آنتالیا سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
هتل افسوس پرینسس کوش آداسی سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
هتل تاورز روتانا دبی سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
هتل های کیش سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
هتل های خوب آنتالیا سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
هتل چهار فصل مسکو روسیه سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
هتل موزاییک استانبول سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
هتل رادیسن بلو اس ایتالیا سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
هتل تالئون امپریال سن پترزبورگ روسیه سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
معرفی هتل های کیش سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
هتل کوستور کلوب هالیدی کوش آداسی سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
هتل هالیدی این البرشا دبی سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
نرخ هتل های آنتالیا سه شنبه 18 ارديبهشت 1397